LOGO

Algemene voorwaarden

 • Alle genomen foto’s zijn eigendom van Phoenix Photography en mogen voor reclamedoeleinden gebruikt worden ten aanzien van Phoenix Photography. (klanten ontvangen hiervoor geen vergoeding).
 • Foto’s mogen alleen gebruikt worden door Phoenix Photography en mogen niet op illegal manier verkregen (printscreens, …) worden of verdeeld worden.
 • Aangekochte foto’s mogen uiteraard door de persoon gebruikt worden en gedeeld worden, mits vermelding van Phoenix Photography.  Hiervoor worden van elke foto 2 versies voorzien.  1 voor privé gebruik (zonder watermark) en 1 voor het delen op sociale media (met watermark).
 • Foto’s zijn het artistieke werk van de fotograaf en dienen dan ook te blijven zoals afgeleverd.  Het extra toevoegen van filter, hercompositioneren of herknippen is bij wet op de auteursrechten verboden.
 • Wanneer een klant niet wil dat zijn/haar foto’s gebruikt worden voor reclamedoeleinden dient deze dit op voorhand schriftelijk te melden, met geldige reden.  Deze reden is dat de genomen foto’s schade kunnen berokkenen aan de identiteit van de betrokkene.  Phoenix Photography houdt zich het recht deze reden te herzien en wanneer deze gegrond zijn, zullen deze foto’s niet gebruikt worden. Vb. Hiervan is een boudoirsessie, die door beroepsredenen als schadelijk kan gezien worden.
 • Sensuele foto’s en poses worden steeds met de nodige discretie behandeld.  Wanneer de klant dit wenst, worden deze ook gecensureerd geplaatst.  Respect wordt door Phoenix Photography hoog in het vaandel gedragen.  Vulgaire poses en foto’s die tot de adult industrie gerekend kunnen worden, worden dus ook niet als sensuele foto’s gerekend en deze sessies worden dus ook geweigerd.
 • Phoenix Photography aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van beeldmateriaal die op zijn website wordt verstrekt.
 • Phoenix Photography stelt alles in het werk om technishe problemen te vermijden, maar omdat technische storingen altijd kunnen gebeuren tijdens reportages, kan Phoenix Photography niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor.
 • Phoenix Photography stelt alles in het werk om kwaliteitsfoto’s te leveren.  Indien door buiten zijn wil (kinderen die niet willen meewerken, modellen die instructies niet opvolgen,…) hieraan niet kan voldaan worden, kan Phoenix Photography hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • De klant wordt gevraagd bij het vastleggen van een datum (50% voorschot) te betalen.  Dit is niet terugvorderbaar en wordt van het factuurbedrag afgetrokken.  Bij niet betalen van het voorschot wordt de gereserveerde datum terug vrijgezet.
 • De klant dient uiterlijk 5 dagen voor de fotoshoot het resterende bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE25 7370 5665 1982 van Phoenix Photography.  Wanneer dit niet gebeurd houdt Phoenix Photography zich het recht de fotoshoot te annuleren, zonder terugbetaling van het voorschot.  Dit dient als vergoeding van gemaakte kosten.
 • Wanneer een fotoshoot verplaatst dient te worden dient de klant Phoenix Photography hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, hetzij via e-mail, hetzij via Whatsapp.  Dit ten laatste 72 uur voor de fotoschoot.  Wanneer dit later gebeurd dan 24 uur voor de fotoshoot wordt de fotoshoot als voldaan gerekend en is er geen terugbetaling mogelijk.  Enige uitzondering hierop is verplaatsing wegens ziekte, omdat dit niet op voorhand ingecalculeerd kan worden.  Bij ziekte zullen we dus samen kijken wanneer we de fotoshoot kunnen verplaatsen.
 • Bij buitenshoots is het weer een belangrijke factor.  Wanneer het weer een buitenshoot niet toelaat wordt dit 24 uur op voorhand door Phoenix Photography gemeld.  Hier kan de klant samen met Phoenix Photography beslissen of de shoot verplaatst wordt of omgezet worden naar een binnen shoot.  Bewolkt weer, mist of lichte regen worden niet als redenen gezien om shoots te verplaatsen.  Het regent niet hele de dag.
 • Phoenix Photography beschikt niet over een thuisstudio en komt bij de klant thuis voor het doen van een fotoshoot.  Wanneer de klant beslist dat dit bij hem/haar niet mogelijk is, kan Phoenix Photography altijd een studio huren.  Deze meerprijs wordt bijgerekend als optie in de pakketprijzen.
 • Phoenix Photography behoudt zich het recht om de informatie op de website en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te passen.  Bij lopende contracten worden klanten hiervan op de hoogte gesteld.
 • Phoenix Photography werkt samen met een hoogwaardig printlabo.  Foto’s worden steeds gecontroleerd of deze aan onze kwaliteitsnormen voldoen.  Wanneer de klant zelf afdrukken laat maken, is Phoenix Photography hiervoor niet aansprakelijk.
 • Aangezien respect en vertrouwen belangrijke pijlers zijn, kan er tijdens reportage sessies ontevredenheid geuit worden.  Hiermee kan in de mate van het mogelijke rekening gehouden worden.  Klachten achteraf over de reportages worden dan ook als ongegrond beschouwd.
 • Phoenix Photography houdt digitale bestanden die uit reportages voortkomen bij gedurende 6 maanden.  Na 6 maanden kunnen er geen digitale, noch afdrukken bijbesteld worden.  Dit ook conform de GDPR regelgeving.
 • Boekhoudkundige gegevens van de klant worden 7 jaar bijgehouden zoals wettelijk voorgeschreven.
 • Aangezien iedereen een fototoestel in zijn mobiel toestel heeft, is het niet toegelaten foto’s te nemen tijdens de reportage sessies.  Wanneer u graag foto’s hebt van de reportage achter de schermen kan dit met de fotograaf overeengekomen worden.  Hierin dient de fotograaf steeds mee in beeld te staan.  Wanneer u deze wenst te gebruiken op sociale media is het leuk dat Phoenix Photography hierin getagd wordt.  U mag deze foto’s ook steeds doorsturen naar Phoenix Photography, het is ook leuk mezelf aan het werk te zien.  De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Het is nooit mogelijk om onbewerkte bestanden bestanden te ontvangen of te bekijken.  Foto’s worden steeds aan een kwaliteitscreening onderworden.  Geselecteerde foto’s worden bewerkt en zijn daarna zichtbaar via een persoonlijke galerij.  Deze galerij is steeds privé en afgeschermd met een uniek paswoord.
 • Niet iedereen die mee op de foto staat doet dit met even veel zin.  Zie maar naar kinderen.  Phoenix Photography zal het nodige doen om de fotoshoot tot een success te brengen, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden als dit niet lukt buiten zijn wil om.  Een lach kan niet achteraf gefotoshopt worden.
 • Foto’s worden altijd zo waarheidsgetrouw bewerkt.  Hevig gefotoshop komt een foto ook niet altijd ten goede.  Elk persoon is mooi op zijn manier.  Een puistje hoeft de fotoshoot niet te verknallen en wordt weggewerkt.  Littekens en andere levensechte zaken, horen bij u als persoon en horen te blijven.
 • Wanneer u toch extra bewerkingen wil, kan u dit steeds aangeven en schriftelijk aanvragen.  Aangezien hier dus ook extra mansuren nodig zijn, zal dan ook een extra meerprijs aangerekend worden van 10€ per gevraagde foto.
 • Elke afgeleverde foto wordt zorgvuldig gecontroleerd.  Bij digitale foto’s is het dus niet mogelijk deze in te ruilen.  Bij het afleveren van albums of geprinte foto’s worden deze samen met u nogmaals bekeken, zodat u de kwaliteit mee kan bevestigen.
 • Ongehoord gedrag, zowel verbaal als fysiek wordt niet getolereerd.  Hierbij wordt de dienstverlening onmiddellijk stopgezet en het betaalde bedrag niet terugbetaald.
  Respect is zoals meerdere malen vermeld een steunpilaar van ons bedrijf.
 • Phoenix Photography is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 • Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen.
 • De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht door de klant als aanvaard beschouwd.
 • Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:
  • €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
  • €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
  • €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.
 • Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.
 • Ingeval van betwisting zijn alleen de daartoe bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd.
 • Klachten moeten door de klant gebeuren binnen de 8 dagen van factuurdatum.
 • Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de verstrekker. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan de verkochte goederen en diensten over op de koper vanaf het ogenblik van levering.
 • Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
 • BIJ BOEKING WORDT AUTOMATISCH AKKOORD GEGAAN MET ALLE VOORWAARDEN DIE HIERBOVEN VERMELD STAAN.

Privacyverklaring

Phoenix Photography verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op 0492/48.06.13

 1. Verwerkingsdoeleinden

Phoenix Photography verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Klantgegevens worden nooit aan derde doorgegeven.

 1. Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 1. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 1. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf zijn klantengegevens aan te passen door middel van het verzenden van een e-mail naar het volgende e-mailadres: phoenixphotographybelgium@gmail.com

 1. Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 1. Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

BIJ GEBRUIKMAKING VAN ONZE DIENSTEN WORDT AUTOMATISCH AKKOORD GEGAAN MET ALLE VOORWAARDEN DIE HIERBOVEN VERMELD STAAN.

Ben jij klaar voor een project met mij?

Neem dan zeker contact op voor info.

Lid van

LOGO
Welkom!!
Phoenix Photography heeft als doel jullie speciale momenten te vereeuwigen in tastbare aandenkens.

Contact